testu.eu

Wó projekśe

TestU Online jo licha, wjelerěcna internetowa platforma za e-learning, ako zmóžnijo jadnore a malsne twórjenje rozdźělnych kwisow, testow a zwucowanjow, pśedewšym k wuknjenju rěcow. Wužywaŕki a wužywarje platformy budu zwětšego wucabnice a wucbniki, lektorki a lektory ako teke jich wuknice a wukniki, kenž chójźe do zakładnych šulow abo wužywaju hynakše oficielne abo inoficielne formy kubłanja. Pśicyna za stwórjenje takeje platformy jo notnosć młodej generaciji liche móžnosći kubłanja k dispoziciji stajiś, a to njeglědajucy na jich socioekonomisku, nabóžninsku abo narodnu slězynu, geografiske granice abo samo formy duchnego abo śělnego zbrašenja.

Partnaŕske institucije

Edukácia@Internet

Partizánske, Słowakska

Mjazynarodna organizacija E@I, se zepěrajuca na źěło něźi 250 dobrowólnicow a dobrowólnikow, pódpěra interkulturelne wuknjenje w interneśe. Jeje projekty, ako wutwóriju zakład za deutsch.info, su wěcejrěcne internetowe boki, źož móžotej se wuknuś esperanto (lernu.net) a słowakšćina (slovake.eu). Mimo wuwijanja wuknjeńskich portalow E@I teke organizěrujo wšakorake iniciatiwy na pólu wuknjenja rěcow a nowych technologijow.

bit schulungscenter GmbH

Graz, Awstriska

bit (= best in training) schulungscenter (rozwucowański center), załožony 1986, jo jaden z wjeźecych póbitowarjow kubłańskich móžnosćow we wobłuku projektow na źěłowych wikach, pówołańskego kubłanja a treninga w Awstriskej. Jich móc lažy w nazgónitosći a know-how pśi wugótowanju (didaktiki, metodologije a wuwucowanja) a pśi zwopšawźenju rozdźělnych narodnych a mjazynarodnych projektow. Pśez swóju źěłabnosć maju pśisłušne nazgónjenja pśi źěle ze wšakorakimi celowymi kupkami, na pś. z młodymi luźimi, młodymi bźezdźěłabnymi dorosćonymi a jich kubłańskeju pótrjebu.

Uniwersita we Wilniusu

Wilnius, Litawska

Uniwersita we Wilniusu jo se załožyła w 16. stolěśu a jo jadna z nejstaršych uniwersitow w srjejźnej a pódzajtšnej Europje. Rěcne studije su how wažny wobstatk uniwersitnego wukubłanja. Tegdy su se łatyńšćina, stara grichišćina a hebrejšćina wuwucowali. Pótakem su se rěcy how južo wuwucowali, nježli až w lěśe 1579 jo z kolegiuma Jezuitow nastała uniwersita, a to lěcrownož jo se Filologiska fakulta akle w lěśe 1944 załožyła. Institut za rěcy a kultury baltiskich krajow zgromaźijo slěźaŕki a slěźarje powšykneje linguistiki, baltistiki, germanistiki, polonistiki, rusisitiki a skandinawistiki ako teke wjele drugich. Tradicije wuwucowanja rusojskeje rěcy, literatury a kultury (Rusojski filologiski wótrěd jo se załožył 1803) wuspěšnje koeksistěruju z doprědkaŕskimi a modernymi wuceńskimi metodami, což se pokazujo w aktiwnem wobźělenju cłonkow togo wótrěda w mjazynarodnych projektach a wědomnostnych zarědowanjach.

Uniwersita Adama Mickiewicza

Poznań, Pólska

Uniwersita Adama Mickiewicza (AMU) w Poznanju w Pólskej jo jadna z nejwažnjejšych pólskich uniwersitow. Jeje stolětna reputacija se zakłada na dłujkej tradiciji wušego kubłanja w měsće Poznań a na wuběrnych wugbaśach jeje sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow, studentkow a studentow, absolwentkow a absolwentow. AMU jo znata za praktiske wuwucowanje wěcej ako 50 rěcow.

Lipšćańska uniwersita

Lipsk, Nimska

Lipšćańska uniwersita, załožona 1409, jo slěźeńska uniwersita, kenž póbitujo kubłanje w bogatej a wjelebocnej slěźeńskej wokolnosći za někak 30 000 študańcow, ako se wukubłuju wót něźi 400 fakultnych sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow. Wjeleserakosć 14 fakultow (wót mediciny k pśirodnym wědomnosćam, wót matematiki k teologiji a wót socialnych wědomnosćow k sportoju) zarucyjo wuběrne móžnosći za interdisciplinarne źěło. Jeje na cełem swěśe jadnorazny Institut za sorabistiku se zaběra ze slěźenim na serbskima rěcoma a drugich mjeńšynowych rěcach, jich literaturu a kulturu ako teke z wukubłanim wucabnicow a wucabnikow. We lětach pó politiskem pśewrośenju 1989 jo se wjele pjenjez do slěźeńskeje infrastruktury inwestěrowało, tak až jo Lipšćańska uniwersita źinsa wjelgin derje wugótowana institucija.

Erasmus+

Toś ten projekt se spěchujo z pódpěru Europskeje komisije. Toś to wózjawjenje wótbłyšćujo jano mysli awtorki/awtora a Europska komisija njejo zagronita za wužywanje how spśistupnjonych informacijow.

Kontakt

Cośo nas nastupajucy projekt kontaktěrowaś? Cośo z nami kooperěrowaś abo maśo někake pšašanja? Dajśo nam k wěsći pód info@testu.eu.