testu.eu

Am y prosiect

Mae TestU Online yn blatfform e-ddysgu ar-lein, amlieithog, yn rhad ac am ddim sy'n galluogi creu cwisiau, profion ac ymarferion amrywiol a fwriadwyd yn bennaf ar gyfer dysgu ieithoedd.
Bydd athrawon, hyfforddwyr/darlithwyr yn bennaf yn ddefnyddwyr y platfform yn ogystal â'u disgyblion, sy'n mynychu ysgolion cynradd neu fathau eraill o addysg, boed yn ffurfiol neu'n anffurfiol.
Gellir egluro'r rhesymau dros greu platfform o'r fath ar sail yr angen i ganiatáu i genhedlaeth ifanc gael mynediad i addysg am ddim er gwaethaf eu cefndir economaidd-gymdeithasol, crefyddol neu genedlaethol, cyfyngiadau daearyddol, neu amrywiol fathau o anableddau hyd yn oed.

Partneriaid

Edukácia@Internet

Partizánske, Slofacia

Mae'r sefydliad rhyngwladol o'r enw E @ I, sy'n dibynnu ar oddeutu 250 o wirfoddolwyr, yn cefnogi dysgu rhyngddiwylliannol ar y rhyngrwyd. Mae ei brosiectau, sy'n darparu sylfaen ar gyfer deutsch.info, yn wefannau amlieithog lle gall unrhyw un ddysgu Esperantolernu.net a Slofaceg slovake.eu. Yn ogystal â datblygu pyrth dysgu, mae E @ I hefyd yn trefnu amryw fentrau hyfforddi, yn enwedig ym meysydd ieithoedd a thechnolegau newydd.

bit schulungscenter GmbH

Graz, Awstria

bit (= gorau mewn hyfforddiant) schulungscenter (= canolfan hyfforddi), a sefydlwyd ym 1986, yw un o'r prif ddarparwyr addysg ym maes prosiectau marchnad lafur, addysg alwedigaethol, hyfforddiant a chyflogadwyedd yn Awstria. Eu cryfder clir yw eu profiad a'u gwybodaeth wrth ddylunio (didacteg, methodoleg, dylunio cyfarwyddiadau) a chyflawni prosiectau cenedlaethol a rhyngwladol amrywiol. Y mae ganddynt brofiad sylweddol o weithio gyda gwahanol grwpiau targed, e.e. pobl ifanc, oedolion ifanc di-waith, a'u hanghenion addysgol trwy eu gweithgareddau rheolaidd.

Prifysgol Vilnius

Vilnius, Lithwania

Sefydlwyd Prifysgol Vilnius yn yr 16fed ganrif ac fe'i hystyrir yn un o'r prifysgolion hynaf yng Nghanol a Dwyrain Ewrop. Y mae astudiaethau iaith wedi bod yn rhan annatod o gwricwlwm Prifysgol Vilnius. Ar y dechrau, bu Lladin yn iaith sylfaenol a ddysgwyd ochr yn ochr â Groeg Hynafol ac Hebraeg. Felly, er i'r Gyfadran Ffiloleg gael ei sefydlu mor ddiweddar â 1944, cafodd ieithoedd eu hastudio hyd yn oed cyn i'r Coleg Jeswit droi yn brifysgol ym 1579.
Mae'r Adran Ieithoedd a Diwylliannau Baltig yn cynnwys ymchwilwyr Ieithyddiaeth Gyffredinol, Balteg, Germaneg, Pwyleg, Rwsieg, astudiaethau Llychlynnaidd yn ogystal â llawer eraill.
Y mae traddodiadau cryfion o astudio iaith, llenyddiaeth a diwylliant Rwsieg (sefydlwyd yr adran Rwsieg ym 1803) yn cyd-fynd yn llwyddiannus â'r dulliau addysgu mwyaf datblygedig a chyfoes. Felly, mae aelodau'r adran hon yn weithgar iawn wrth gymryd rhan mewn prosiectau rhyngwladol a digwyddiadau gwyddonol.

Prifysgol Adam Mickiewicz

Poznań, Gwlad Pwyl

Mae'r Brifysgol Adam Mickiewicz (AMU), Poznań, Gwlad Pwyl, yn un o brifysgolion gorau Gwlad Pwyl. Y mae ei henw da 100 mlwydd oed yn seiliedig ar draddodiad hir o addysg uwch yn ninas Poznań ac ar gyflawniadau cyfredol rhagorol ei staff, myfyrwyr a graddedigion. Mae AMU yn enwog am ei haddysg iaith broffesiynol o tua 50 o ieithoedd.

Prifysgol Leipzig

Leipzig, Yr Almaen

Mae'r Brifysgol Leipzig, a sefydlwyd ym 1409, yn brifysgol ymchwil sy'n cynnig addysg mewn amgylchedd ymchwil cyfoethog ac amrywiol i oddeutu 30,000 o fyfyrwyr a addysgir gan oddeutu 400 o aelodau cyfadrannau. Y mae'r amrywiaeth fawr o 14 cyfadran (sy'n ymdrin â disgyblaethau o feddygaeth i wyddorau naturiol, o fathemateg i ddiwinyddiaeth ac o'r gwyddorau cymdeithasol i chwaraeon) yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer gwaith rhyngddisgyblaethol. Y mae ei Hadran Astudiaethau Sorbian, sy'n cynnig ymchwil i Sorbeg Uchel a Sorbeg Isel ac ieithoedd lleiafrifol eraill, eu llenyddiaethau a'u diwylliannau, yn ogystal â hyfforddi athrawon ysgol Sorbeg, yn unigryw yn y byd. Yn y blynyddoedd ers y newidiadau gwleidyddol ym 1989, buddsoddwyd symiau sylweddol o arian yn y seilwaith ymchwil, fel bod Prifysgol Leipzig yn sefydliad o fri mewn adeiladau a chyfarpar heddiw.

Erasmus+

Ariennir y prosiect hwn gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r cyhoeddiad hwn yn adlewyrchu barn yr awdur yn unig. Ni all y Comisiwn fod yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd y gellir ei wneud o'r wybodaeth sydd ynddo.

Cysylltiad

A ydych chi am gysylltu â ni am y prosiect? Hoffech chi gydweithredu neu a oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Gadewch inni wybod drwy e-bost info@testu.eu